Trang chủ
 
Giới thiệu
 
Tin tức
 
Thư cảm ơn
 
Danh sách tài trợ
 
Liên hệ
English
Công tác - Hoạt động
»  Các dự án
»  Các hoạt động
»  Công tác từ thiện
»  Địa chỉ cần giúp đỡ
Thông tin - Tư vấn
»  Tư vấn du lịch
»  Tư vấn pháp luật
»  Văn bản pháp quy
»  Tủ thuốc từ thiện
»  Mẹo vặt trong đời sống
»  Trang viết của bạn đọc
»  Trang tin tức sự kiện
»  Sản phẩm mới
»  Những con số biết nói
»  NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI
»  Rao vặt từ thiện
»  Những chuyện cảm động về tình đồng loại
»  Đặc sản quê hương
»  Tin vui
»  Thông tin về các nhà tài trợ
»  Tin cần biết
Gương sáng
»  Gương sáng người khuyết tật
»  Gương sáng cộng đồng
Góc thư giãn
»  Thơ chọn lọc
»  Truyện chọn lọc
»  Siêu thị cười
»  Câu chuyện bốn phương
»  Đố vui
»  Chuyện lạ của VIỆT NAM
»  Giải đáp câu đố
»  Chuyện lạ đó đây
Thư viện ảnh
»  Tư liệu các cháu
»  Tư liệu Cơ sở - Chi hội
»  Họp mặt Hội viên
»  Hội thảo - Hội nghị
»  Hoạt động cộng đồng
»  Các Mạnh thường quân
»  Lãnh đạo chính quyền
»  Ảnh du lịch
»  ẢNH LẠ
»  Ảnh lạ trong và ngoài nước
Ảnh du lịch ngoài nước
»  Cảnh đẹp
»  Ảnh mùa xuân
Tìm kiếm
Chọn giá : VND
-
Quà tặng khuyến mại
Tình trạng sản phẩm
Thống kê truy cập
39.245.940 lượt truy cập
176 đang trực tuyến
NHỨC NHỐI CHẤT ĐỘC DA CAM

 

NHÖÙC NHOÁI CHAÁT ÑOÄC DA CAM

 

Chieán tranh ñaõ ñi qua

Nhöng veát thöông coøn naèm ôû laïi

Moät nghìn leû moät loaïi veát thöông ñang aâm æ maõi

Nhöùc nhoái ñeán taän cuøng cô theå soáng Vieät Nam

Baûy möôi hai trieäu lít chaát ñoäc da cam

Taøn phaù haøng vaïn heùc ta röøng xanh toát

Treân moät trieäu naïn nhaân vaø nhieàu ngöôøi bò cheát

Ngaøn vaïn oan hoàn ñaâu ñoù vaãn lang thang

Nhöõng ngöôøi daân soáng soùt hoang mang

Khi cöôùi vôï sinh con vôùi noãi lo thöôøng tröïc

Sôï sinh ra gioáng ngöôøi voâ thöùc

Gioáng ngöôøi khuyeát taät baåm sinh

Bieát bao ngöôøi beänh taät cöù naèm im

Roài boät phaùt chaúng phöông naøo cöùu noãi

Toäi aùc aáy hoûi ngöôøi naøo coù loãi

Neáu khoâng phaûi töø nhöõng boä oùc chieán tranh

Haõy nhìn ba möôi laêm nghìn böùc aûnh nhö nhöõng chöùng nhaân

Cuûa oâng Nakamura chuïp trong hai möôi laêm naêm seõ roõ

Röøng Caø Maâu voán toát töôi maøu môõ

Vaø baït ngaøn boãng tan bieán maøu xanh

Gioáng baõi chieán tröôøng cheát choùc vaây quanh

Khoâng tieáng chim, khoâng tieáng thì thaàm cuûa laù

Soâng sui chaûy buoàn bieät taêm con caù

Chaát ñoäc da cam huûy söï soáng maát roài

Chieán tranh ñi qua ñaõ maáy chuïc naêm trôøi

Röøng nhieät ñôùi toát töôi trôû laïi

Nôi hoang vu baây giôø xanh caây traùi

Cuoäc soáng muoân loaøi ñöôïc dòp sinh soâi

Nhöng chôù queân raèng trong doøng chaûy cuoäc soáng ñoù thoâi

Ñang cuoái theo nhöõng noãi ñau thaàm laëng

Nhöõng noãi ñau coøn nhieàu naêm ñeo ñaüng

Baùm laáy daân ngheøo khoâng chòu buoâng tha

Chieán tranh ñaõ ñi qua

Nhöng veát thöông coøn naèm ôû laïi

Moät nghìn leû moät loaïi veát thöông ñang aâm æ maõi

Ñau ñôùn  ñeán taän cuøng cô theå soáng Vieät Nam
 
                                    ĐTS

 

 

Gửi bài về cho chúng tôi   Gửi link trang này   In   Lên trên   Trở về
Gởi cảm nhận - bình luận bài này
Tên người bình luận (*)  
Email (nhập hoặc không)  
Tiêu đề bình luận (*)  
Nội dung bình luận (*)    
Mã bảo mật (*)  
 
   
 
Thơ chọn lọc
407/2364  
Sắp xếp
Xem từ đến
Số bài / trang
ƯỚC MÙA XUÂN ĐẸP MÃI (20-01-22 | 08:06)
NHỎ NHOI-THƠ ĐÀO TRƯỜNG SAN (13-01-22 | 09:43)
MIỆT VƯỜN ĐẦU NĂM-Thơ ĐÀO TRƯỜNG SAN (04-01-22 | 08:39)
CHẠM KHẼ MÙA XUÂN (04-01-22 | 08:37)
Trước thềm Xuân - Thơ ĐÀO TRƯỜNG SAN (31-12-21 | 08:30)
TỰ HÀO CÔN ĐẢO (28-12-21 | 08:13)
VỚI PHÁ TAM GIANG-Thơ Đào Trường San (21-12-21 | 08:03)
Tắm mưa-Thơ Đào Trường San (19-12-21 | 08:13)
Tìm về chút nhớ-Thơ: ĐÀO TRƯỜNG SAN (16-12-21 | 08:03)
AO LÀNG- Thơ Đào Trường San (15-12-21 | 08:24)
HOÀNG HÔN TRÊN CAO NGUYÊN- Thơ Đào Trường San (15-12-21 | 08:20)
TIẾNG MƯA-Thơ Đào Trường San (14-12-21 | 08:11)
CHỢ NỔI- Thơ Đào Trường San (11-12-21 | 08:17)
GOM NHẶT THÁNG NGÀY- Thơ Đào Trường San (10-12-21 | 09:27)
QUÊ MÙA ĐÔNG-Thơ Đào Trường San (09-12-21 | 08:16)
BỐN MÙA-Thơ Đào Trường San (08-12-21 | 08:28)
QUAY VỀ TUỔI NHỎ-Thơ Đào Trường San (05-12-21 | 08:26)
ĐÔI MẮT- Thơ Đào Trường San (02-12-21 | 08:20)
Hồi hộp SAPA-Thơ Đào Trường San (29-11-21 | 08:59)
CHIỀU SƠN MỸ- Thơ Đào Trường San (26-11-21 | 08:24)
  Trang 1/21: 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  Sau
Thông tin liên hệ
Đào Trường San
Chi Hội trưởng
ĐT: 090 380 9212
san92122003@yahoo.com
64 Trần Hưng Đạo, P7
Q.5, TP. Hồ Chí Minh
 


Hỗ trợ trực tuyến
Tin - Bài mới nhất
ƯỚC MÙA XUÂN ĐẸP MÃI
(20-01-22 | 08:06)
NHỎ NHOI-THƠ ĐÀO TRƯỜNG SAN
(13-01-22 | 09:43)
NGHỊ ĐỊNH 108/CP
(09-01-22 | 14:49)
MIỆT VƯỜN ĐẦU NĂM-Thơ ĐÀO TRƯỜNG SAN
(04-01-22 | 08:39)
CHẠM KHẼ MÙA XUÂN
(04-01-22 | 08:37)
Trước thềm Xuân - Thơ ĐÀO TRƯỜNG SAN
(31-12-21 | 08:30)