Trang chủ
 
Giới thiệu
 
Tin tức
 
Thư cảm ơn
 
Danh sách tài trợ
 
Liên hệ
English
Giới thiệu
»  Giới thiệu chung
»  Lịch sử hình thành
»  Ban lãnh đạo Chi Hội
»  Ban giám đốc Cơ sở
»  Sơ đồ tổ chức
»  Điều lệ Chi hội
»  Danh sách Hội viên
»  Đăng ký hội viên
Công tác - Hoạt động
»  Các dự án
»  Các hoạt động
»  Công tác từ thiện
»  Địa chỉ cần giúp đỡ
Thông tin - Tư vấn
»  Tư vấn du lịch
»  Tư vấn pháp luật
»  Văn bản pháp quy
»  Tủ thuốc từ thiện
»  Mẹo vặt trong đời sống
»  Trang viết của bạn đọc
»  Trang tin tức sự kiện
»  Sản phẩm mới
»  Những con số biết nói
»  NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI
»  Rao vặt từ thiện
»  Những chuyện cảm động về tình đồng loại
»  Đặc sản quê hương
»  Tin vui
»  Thông tin về các nhà tài trợ
»  Tin cần biết
Gương sáng
»  Gương sáng người khuyết tật
»  Gương sáng cộng đồng
Góc thư giãn
»  Thơ chọn lọc
»  Truyện chọn lọc
»  Siêu thị cười
»  Câu chuyện bốn phương
»  Đố vui
»  Chuyện lạ của VIỆT NAM
»  Giải đáp câu đố
»  Chuyện lạ đó đây
Thư viện ảnh
»  Tư liệu các cháu
»  Tư liệu Cơ sở - Chi hội
»  Họp mặt Hội viên
»  Hội thảo - Hội nghị
»  Hoạt động cộng đồng
»  Các Mạnh thường quân
»  Lãnh đạo chính quyền
»  Ảnh du lịch
»  ẢNH LẠ
»  Ảnh lạ trong và ngoài nước
Ảnh du lịch ngoài nước
»  Cảnh đẹp
»  Ảnh mùa xuân
Tìm kiếm
Chọn giá : VND
-
Quà tặng khuyến mại
Tình trạng sản phẩm
Thống kê truy cập
52.325.120 lượt truy cập
606 đang trực tuyến
Thiên Phước mười năm nhìn lại

            THIEÂN PHÖÔÙC MÖÔØI NAÊM NHÌN LAÏI

 

      Baây giôø laø thaùng möôøi cuûa naêm 2009. Vaäy laø theâm moät naêm nöõa saép troâi qua. Ñoái vôùi Thieân Phöôùc möôøi naêm saép troâi qua. Thôøi gian ñi nhö moät giaác mô vôùi nhieàu caûm xuùc buoàn vui laãn loän.  Ngoaûnh laïi, ñoâi khi ngöôøi ta caûm thaáy giaät mình, vôùi töøng ñoù thôøi gian, vôùi bieát bao nhieâu khoù khaên, thöû thaùch, coù luùc töôûng chöøng khoâng vöôït qua ñöôïc, Thieân Phöôùc coù ñöôïc ngaøy hoâm nay thaät ñaùng töï haøo.

    Caùch ñaây möôøi naêm, linh muïc Phan Khaéc Töø caàm trong tay tôø quyeát ñònh cuûa uûy ban nhaân daân thaønh phoá Hoà Chí Minh cho pheùp thaønh laäp cô sôû chaêm soùc vaø nuoâi döôõng treû khuyeát taät Thieân Phöôùc cuøng nhöõng lo laéng tột bậc. OÂng chæ coù nhieät tình vaø hai baøn tay traéng, chöa coù kinh nghieäm trong lónh vöïc chaêm soùc vaø nuoâi döôõng treû khuyết taät vaø nhiễm chất độc da cam. Coù ngöôøi noùi “ oâng Töø lieàu”. Nhöng cuoäc ñôøi ñoâi khi cuõng caàn ñeán caùi lieàu ñoù vaø oâng thaønh coâng.

     Ngaøy ñaàu ñeán cô sôû Thieân Phöôùc, ai cuõng caûm thaáy aùi ngaïi. Taát caû ñeàu troáng roãng. Moät vaøi  chaùu  ñöôïc nuoâi döôõng vaø chaêm soùc trong söï thieáu thoán. Nhöõng ngöôøi tröïc tieáp chaêm soùc vaø nuoâi döôõng cho caùc chaùu cuõng khoâng bieát xoay xôû ra sao. Caùc chaùu soáng trong moät moâi tröôøng chaät heïp vaø hoâi haùm do thieáu nhiều thứ.  Khaùch ñeán thaêm caùc chaùu, ai cuõng chaïnh loøng.

   Roài ngaøy thaùng cöù löõng thöõng troâi qua. Döôùi söï böôn chaûi cuûa Linh muïc Phan Khaéc Töø, ñöôïc söï uûng hoä tích cöïc cuûa chính quyeàn ñòa phöông, cuûa caùc maïnh thöôøng quaân gaàn xa, Thieân Phöôùc daàn daàn ñi leân. Trong caùi khoù, loù caùi khoân vaø Thieân Phöôùc bieát naém baét caùi khoân ñoù. Töø moät cô sôû taïi Cuû Chi, Thieân Phöôùc môû theâm moät cô sôû nöõa ôû quaän Möôøi Hai. Ñeán nay cô sôû Thieân Phöôùc nuoâi döôõng vaø chaêm soùc ñöôïc moät traêm ba möôi laêm chaùu vôùi ñaày ñuû caùc phöông tieän caàn thieát. Neáu ai ñaõ töøng ñeán Thieân Phöôùc trong nhöõng ngaøy ñaàu, nay trôû laïi, chaéc chaén hoï seõ ngôõ ngaøng. Thieân Phöôùc giôø nhaø cöûa khang trang, saïch ñeïp. Caùc chaùu ñöôïc chaêm soùc vaø nuoâi döôõng trong moät moâi tröôøng khaù toát. Khaùch  khoâng coøn phaûi e deø, aùi ngaïi, bòt muõi vì hoâi haùm, khoù chòu phaùt ra töø caùc chaùu. Taát caû caùc chaùu vaø caùc coâ ñeàu aên maëc töôm taát. Gia ñình coù con göûi vaøo Thieân Phöôùc, hoï coù theå hoaøn toaøn yeân taâm, khoâng coøn lo laéng nhö xöa. Moät khoâng khí aám aùp tình ngöôøi, ñaÕ vaø ñang hình thaønh, coù söùc lan toûa lôùn trong ngoâi nhaø Thieân Phöôùc.

   Thieân Phöôùc ñaõ laøm ñöôïc nhieàu laém! Chính vì laøm ñöôïc neân uûy ban nhaân daân thaønh phoá Hoà Chí Minh môùi tin töôûng caáp cho Thieân Phöôùc 4000 meùt vuoâng ñaát ñeå xaây theâm moät trung taâm môùi taïi quaän 8. Nôi ñaây seõ hình thaønh moät trung taâm nuoâi döôõng vaø chaêm soùc caùc treû khuyeát taät vaø nhieãm chaát ñoäc da cam hieän ñaïi. Moät khu vöïc ñaøo taïo daïy ngheà cho caùc chaùu khi tröôûng thaønh. ÔÛ trung taâm seõ hình thaønh boä phaän saûn xuaát kinh doanh nhaèm taïo nguoàn thu oån ñònh ñeå vieäc nuoâi döôõng vaø chaêm soùc ñöôïc chuû ñoäng hôn. Thieân Phöôùc seõ toå chöùc moät chöông trình “ chaêm soùc coäng ñoàng” phuïc vuï cho nhöõng ñoái töôïng khoâng coù ñieàu kieän ñöa vaøo trung taâm. Ñoù laø keá hoaïch môøi nhöõng chuyeân gia gioûi trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán Thieân Phöôùc ñeå taäp huaán cho nhöõng ngöôøi tröïc tieäp chaêm soùc vaø nuoâi döôõng caùc chaùu taïi gia ñình, ñoàng thôøi seõ phuï caáp cho hoï haøng thaùng.

 

    Möôøi naêm ñaõ troâi qua. Thôøi gian troâi ñi nhö moät côn gioù thoaûng. Bình taâm nhìn laïi,  Linh muïc Phan Khaéc Töø vaø laõnh ñaïo ôû Thieân Phöôùc cuõng khoâng ngôø mình  laøm ñöôïc nhö theá. Thieân Phöôùc thöïc söï ñi leân. Caùi toát, caùi hay cuûa Thieân Phöôùc ñang ñöôïc loan truyeàn khaép thieân haï. Caû nöôùc bieát ñeán Thieân Phöôùc. Beø baïn khaép naêm chaâu baét ñaàu bieát ñeán Thieân Phöôùc. Caùc caù nhaân, toå chöùc, cô quan, ñoaøn theå ñeán vôùi Thieân Phöôùc ngaøy moät nhieàu hôn. Moät soá caù nhaân vaø toå chöùc ñaõ choïn Thieân Phöôùc laøm nôi uûng hoä thöôøng xuyeân.

    Nguyeân nhaân cuûa söï thaønh coâng coù nhieàu. Song caùi chính laø laõnh ñaïo Thieân Phöôùc ñoàng söùc, ñoàng loøng. Taát caû vì moät muïc tieâu chung laø chaêm soùc vaø nöôi döôõng caùc chaùu baèng caû traùi tim, caû khoái oùc, caû taám loøng töø thieän, trong saùng vaø hieäu quaû.

    Möôøi naêm, uy tín cuûa Thieân Phöôùc ñöôïc naâng cao trong söï ñuøm boïc vaø yeâu meán cuûa moïi ngöôøi. Ñoù laø phaàn thöôûng ñaùng quyù nhaát ñoái vôùi  Linh muïc Phan Khaéc Töø, ñoái vôùi caùn boä coâng nhaân vieân vaø cho taát caû nhöõng hoäi vieân cuûa chi hoäi Thieân Phöôùc.

                                                                                                 Baøi vieát của ĐÀO TRƯỜNG SAN 

   
http://www.google.com.vn/cse" id="cse-search-box">
     

       
       
       
       
     

   

 

 
 

    Tìm kiếm Tùy Chỉnh
 

 
Gửi bài về cho chúng tôi   Gửi link trang này   In   Lên trên   Trở về
Gởi cảm nhận - bình luận bài này
Tên người bình luận (*)  
Email (nhập hoặc không)  
Tiêu đề bình luận (*)  
Nội dung bình luận (*)    
Mã bảo mật (*)  
 
   
 
Giới thiệu chung
3/2418  
Sắp xếp
Xem từ đến
Số bài / trang
THIEN PHUOC HANDICAPPED CHIDREN FOSTERING INSTITUTION (02-06-11 | 16:58)
Thien phuoc, ten year recollection (24-05-11 | 08:37)
Thiên Phước mười năm nhìn lại (13-01-10 | 10:33)
Thông tin liên hệ
Đào Trường San
Chi Hội trưởng
ĐT: 090 380 9212
san92122003@yahoo.com
64 Trần Hưng Đạo, P7
Q.5, TP. Hồ Chí Minh
 


Hỗ trợ trực tuyến
Tin - Bài mới nhất