Trang chủ
 
Giới thiệu
 
Tin tức
 
Thư cảm ơn
 
Danh sách tài trợ
 
Liên hệ
English
Công tác - Hoạt động
»  Các dự án
»  Các hoạt động
»  Công tác từ thiện
»  Địa chỉ cần giúp đỡ
Thông tin - Tư vấn
»  Tư vấn du lịch
»  Tư vấn pháp luật
»  Văn bản pháp quy
»  Tủ thuốc từ thiện
»  Mẹo vặt trong đời sống
»  Trang viết của bạn đọc
»  Trang tin tức sự kiện
»  Sản phẩm mới
»  Những con số biết nói
»  NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI
»  Rao vặt từ thiện
»  Những chuyện cảm động về tình đồng loại
»  Đặc sản quê hương
»  Tin vui
»  Thông tin về các nhà tài trợ
»  Tin cần biết
Gương sáng
»  Gương sáng người khuyết tật
»  Gương sáng cộng đồng
Góc thư giãn
»  Thơ chọn lọc
»  Truyện chọn lọc
»  Siêu thị cười
»  Câu chuyện bốn phương
»  Đố vui
»  Chuyện lạ của VIỆT NAM
»  Giải đáp câu đố
»  Chuyện lạ đó đây
Thư viện ảnh
»  Tư liệu các cháu
»  Tư liệu Cơ sở - Chi hội
»  Họp mặt Hội viên
»  Hội thảo - Hội nghị
»  Hoạt động cộng đồng
»  Các Mạnh thường quân
»  Lãnh đạo chính quyền
»  Ảnh du lịch
»  ẢNH LẠ
»  Ảnh lạ trong và ngoài nước
Ảnh du lịch ngoài nước
»  Cảnh đẹp
»  Ảnh mùa xuân
Video Clip - Nhạc
»  Tư liệu Thiên Phước
»  Ca khúc quê hương
»  Trang thơ
Tìm kiếm
Chọn giá : VND
-
Quà tặng khuyến mại
Tình trạng sản phẩm
Website liên kết
» http://donghuongquangtri.com/
Thống kê truy cập
28.089.975 lượt truy cập
86 đang trực tuyến
Trầm cảm- Thầy thuốc nhân dân Lương Hữu Thông.

 BEÄNH TRAÀM CAÛM

 CAÙCH PHOØNG NGÖØA VAØ ÑIEÀU TRÒ

Traàm caûm laø moät beänh aûnh höôûng tôùi toaøn boä con ngöôøi, khoâng chæ moät boä phaän hay moät chöùc naêng rieâng bieät. Noù aûnh höôûng tôùi toaøn boä nhaân caùch, tôùi khaû naêng haøng ñoäng, thay ñoåi caùch nhìn theá giôùi xung quanh, laøm caûn trôû moái quan heä cuûa hoï vôùi xaõ hoäi vaø vôùi moïi ngöôøi.

     Trieäu chöùng ñaëc tröng cuûa traàm caûm:

    -Khí saéc giaûm

    -Maát heát moïi quan taâm, thích thuù

    -Giaûm naêng löôïng, deã meät moûi vaø thöôøng coù caùc tieäu chöùng phoå bieán khaùc nhö:

  •  Giaûm suùt söï taäp trung chuù yù
  • Giaûm suùt töï troïng vaø loøng tin
  • Nhöõng yù töôûng bò toäi vaø khoâng xöùng ñaùng
  • Nhìn töông lai aûm ñaïm
  • YÙ töôûng vaø haønh vi töï huûy hoaïi hoaëc töï saùt
  • Roái loaïn giaác nguû
  • AÊn ít ngon mieäng

Caùc hình thaùi bieåu hieän laâm saøng cuûa traàm caûm

1-Traàm caûm suy nhöôïc( traàm caûm ueå oaûi)

2- Traàm caûm vaät vaû

3-Traàm caûm maát caûm giaùc taâm thaàn

4-Traàm caûm vôùi hoang töôûng töï buoäc toäi

5- Traàm caûm loaïn khí saéc

6- Traàm caûm söõng sôø

7-Traàm caûm lo aâu

8-Traàm caûm vôùi hoang töôûng môû roäng

9-Traàm caûm hoang töôûng ñieån hình

10- Traàm caûm roái loaïn cô theå vaø thaàn kinh thöïc vaät

11- Traàm caûm loaïn caûm giaùc baûn theå

12-traàm caûm aùm aûnh

13-traàm caûm nghi beänh

    Nguyeân nhaân bò traàm caûm

    Thöôøng nguyeân nhaân traàm caûm ñöôïc chia laøm 3 loaïi:

·         Traàm caûm noäi sinh ( roái loaïn khí saéc chu kyø)

·         Traàm caûm do Stress

·         Traàm caûm do bò beänh khaùc nhö beänh taâm thaàn, beänh cô theå.

    Nguyeân taéc ñieàu trò beänh traàm caûm

   1/ Phaûi phaùt hieän sôùm, chính xaùc caùc traïng thaùi khaùc nhau cuûa traàm caûm.

    2/Phaûi xaùc ñöôïc muùc ñoä traàm caûm hieän coù ôû ngöôøi beänh

   3/Phaûi xaùc ñònh roõ nguyeân nhaân traàm caûm ( traàm caûm noäi sinh, traàm caûm phaûn öùng hay traàm caûm thöïc toån)

    4/ Phaûi nhaän roõ traàm caûm coù keøm theo nhöõng roái loaïn thaàn khaùc hay khoâng( hoang töôûng,aûo giaùc, caêng tröông löïc…)

    5/ Chæ ñònh sôùm caùc thuoác höng thaàn, choïn löïc ñuùng nhoùm thuoác, loaïi thuoác , lieàu löôïng thích hôïp vôùi töøng traïng thaùi beänh, töøng ngöôøi beänh.

    Caùch phoøng ngöøa vaø ñieàu trò beänh traàm caûm

     Ñeå traùnh bò traàm caûm caàn löu yù:

·         Thay ñoåi caùch soáng sao cho vui veû, thoaûi maùi, laøm vieäc vaø nghæ ngôi khoa hoïc.

·         Luoân taäp theå duïc, vui chôi giaûi trí. Hít thôû nheï vaø saâu, ñi boä laø phöông phaùp toát duy trì söùc khoûe

·         Khoâng neân uoáng nhieàu bia röôïu

·         Tuyeät ñoái khoâng duøng caùc loaïi ma tuùy.

·         Bình tónh xöû lyù, khoâng quaù hoát hoaûng lo laéng khi bò maát vieäc, tang toùc, ly taùn, ly hoân…

·         Khi bò traàm caûm, ngöôøi beänh neân ñeán baùc syõ ñeå ñöôïc tö vaán vaø ñieàu trò.

                                                                                                                                                    L H T


Xem theâm, xin môøi vaøo trang Web: Thienphuoc.com

Gửi bài về cho chúng tôi   Gửi link trang này   In   Lên trên   Trở về
Gởi cảm nhận - bình luận bài này
Tên người bình luận (*)  
Email (nhập hoặc không)  
Tiêu đề bình luận (*)  
Nội dung bình luận (*)    
Mã bảo mật (*)  
 
   
 
Tủ thuốc từ thiện
372/2300  
Sắp xếp
Xem từ đến
Số bài / trang
ĐU ĐỦ MÓN ĂN, VỊ THUỐC (02-04-20 | 08:10)
ĐỂ CÓ SỨC KHỎE TỐT (02-04-20 | 01:38)
Trầm cảm- Thầy thuốc nhân dân Lương Hữu Thông. (03-02-20 | 02:31)
Tác dụng của cây Bồ Công Anh (12-10-19 | 03:36)
GỪNG CÂY THUỐC THÔNG DỤNG (28-09-19 | 01:58)
Trinh nữ hoàng cung và công dụng chữa bệnh (03-09-19 | 01:58)
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG và biện pháp phòng ngừa- (01-09-19 | 02:31)
NƯỚC VÀ SỨC KHỎE (31-08-19 | 02:03)
LỜI KHUYÊN VỀ BỆNH CAO HUYẾT ÁP (31-08-19 | 02:02)
NHỮNG LOẠI THỰC PHẨM KHÔNG NÊN ĂN CHUNG (21-08-19 | 02:29)
Thế nào là thiếu cân và thế nào la béo phì (21-08-19 | 02:24)
BỆNH GÚT, CÁCH PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ (21-08-19 | 02:22)
BÀI THƠ CHO SỨC KHỎE (17-07-19 | 07:33)
Bệnh Zona hay Dời leo - Bs (03-07-19 | 03:10)
BỘT QUẾ VÀ NHỮNG CÔNG DỤNG KHÔNG NGỜ CỦA BỘT QUÊ (17-09-18 | 02:40)
Tinh dầu HOA SEN và những công dụng hữu ích (12-09-18 | 07:57)
TRÀ PHỖ NHĨ VÀ CÔNG DỤNG CỦA TRÀ PHỔ NHĨ (11-09-18 | 08:16)
QUẢ KHA TỬ VÀ CÔNG DỤNG CHỮA VIÊM HỌNG, KHẢN TIẾNG TỐT (29-08-18 | 07:20)
Công dụng tuyệt vời của Mật Ong Rừng (13-08-18 | 07:56)
Công dụng của Nhân Sâm Hàn Quốc (01-08-18 | 03:15)
  Trang 1/19: 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Sau
Thông tin liên hệ
Đào Trường San
Chi Hội trưởng
ĐT: 090 380 9212
san92122003@yahoo.com
64 Trần Hưng Đạo, P7
Q.5, TP. Hồ Chí Minh
 


Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm bán chạy
 
Tin - Bài mới nhất
Đến với Thiên Phước, xoa dịu nỗi đau
(28-05-20 | 01:30)
Giới thiệu Thiên Phước
(28-05-20 | 01:30)
LỤC TRONG KÝ ỨC-Thơ Đào Trường San
(28-05-20 | 01:29)
CỔNG LÀNG- Thơ Đào Trường San
(28-05-20 | 01:26)
KHOAI LANG GIỮA PHỐ-Thơ ĐTS
(20-05-20 | 06:21)
VIẾNG BÁC- Thơ Đào Trường San
(19-05-20 | 01:07)