Trang chủ
 
Giới thiệu
 
Tin tức
 
Thư cảm ơn
 
Danh sách tài trợ
 
Liên hệ
English
Công tác - Hoạt động
»  Các dự án
»  Các hoạt động
»  Công tác từ thiện
»  Địa chỉ cần giúp đỡ
Thông tin - Tư vấn
»  Tư vấn du lịch
»  Tư vấn pháp luật
»  Văn bản pháp quy
»  Tủ thuốc từ thiện
»  Mẹo vặt trong đời sống
»  Trang viết của bạn đọc
»  Trang tin tức sự kiện
»  Sản phẩm mới
»  Những con số biết nói
»  NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI
»  Rao vặt từ thiện
»  Những chuyện cảm động về tình đồng loại
»  Đặc sản quê hương
»  Tin vui
»  Thông tin về các nhà tài trợ
»  Tin cần biết
Gương sáng
»  Gương sáng người khuyết tật
»  Gương sáng cộng đồng
Góc thư giãn
»  Thơ chọn lọc
»  Truyện chọn lọc
»  Siêu thị cười
»  Câu chuyện bốn phương
»  Đố vui
»  Chuyện lạ của VIỆT NAM
»  Giải đáp câu đố
»  Chuyện lạ đó đây
Thư viện ảnh
»  Tư liệu các cháu
»  Tư liệu Cơ sở - Chi hội
»  Họp mặt Hội viên
»  Hội thảo - Hội nghị
»  Hoạt động cộng đồng
»  Các Mạnh thường quân
»  Lãnh đạo chính quyền
»  Ảnh du lịch
»  ẢNH LẠ
»  Ảnh lạ trong và ngoài nước
Ảnh du lịch ngoài nước
»  Cảnh đẹp
»  Ảnh mùa xuân
Tìm kiếm
Chọn giá : VND
-
Quà tặng khuyến mại
Tình trạng sản phẩm
Thống kê truy cập
49.372.494 lượt truy cập
286 đang trực tuyến
QUYẾT ĐỊNH 573/QD-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 573/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương thực hiện theo hình thức, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thu:

1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ.

2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực đào tạo.

3. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.

4. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực y tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương:

a) Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này.

b) Phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành khung giá và giá các loại hình dịch vụ để áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước.

c) Căn cứ tình hình thực tế thực hiện từng giai đoạn, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục cho phù hợp.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Điều 1 Quyết đnh này quyết đnh hoc phân cp cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công đcung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thu.

3. Ngoài các danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Điều 1 Quyết định này, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đối tượng hưởng dịch vụ tại Quyết định này sửa đi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, c
ơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, ĐMDN, NC, TCCV;
- Lưu: VT, CN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

DANH MỤC DỊCH VỤ

I

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 

Hoạt động nghiên cứu cơ bản, xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ

 

Hoạt động nghiên cu phát triển, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

2

Hoạt động khoa học và công nghệ

 

Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

 

Hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

 

Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

 

Hoạt động sở hữu trí tuệ

 

Hoạt động chuyển giao công nghệ

II

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

1

Nhóm dch vgiáo dục nghề nghiệp

 

Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 6 tháng cho ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đào tạo theo chương trình, đề án, nhiệm vụ được giao

 

Dch vđào tạo trung cấp

 

Dịch vụ đào tạo cao đẳng

 

Dịch vụ đào tạo liên thông trung cấp - cao đng

2

Nhóm dịch vụ giáo dục đại học

 

Dch vđào tạo liên thông cao đẳng - đại học

 

Dịch vụ đào tạo đại học

 

Dch vđào tạo sau đi hc

3

Nhóm dch vgiáo dục thường xuyên

 

Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp v(tin học, ngoại ngữ, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý, chuyên môn...) bao gm: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo cán bquản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, tổ chức có nguyn vng thành lập doanh nghiệp; đào tạo cho các đối tượng khác theo chương trình, đề án, nhiệm vụ được giao do ngân sách nhà nước hỗ tr.

 

Dịch vụ dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao đng sn xuất và hoạt động khác phục vụ học tập được Nhà nước h trngân sách theo quy định.

4

Dch vụ biên soạn chương trình, giáo trình, định mức, tiêu chuẩn chất lưng đào tạo

5

Dịch vụ khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo

6

Các dịch vụ khác

 

Nghiên cứu, tư vấn, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội và nhu cầu phát triển ngành Công Thương

 

Điều tra phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực ngành Công Thương

III

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ, SỰ NGHIỆP KHÁC

1

Hot đng thuc lĩnh vực môi trường công nghiệp

2

Hot đng thuc lĩnh vực hóa chất, quản lý hóa cht

3

Hoạt đng thuộc lĩnh vực quản lý cạnh tranh

4

Hoạt động thuc lĩnh vực khuyến công quốc gia

5

Hoạt động thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại

6

Hoạt động về sản xuất và tiêu dùng bền vững; hoạt động thực hiện đng b phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có li thế cnh tranh

7

Hoạt động thuc lĩnh vực thương mại điện tử

8

Hoạt động thuc lĩnh vực công nghệ thông tin

9

Hoạt động thông tin truyền thông của ngành công thương

10

Hoạt động sản xuất sch

11

Hoạt động tăng trưởng xanh

12

Hoạt động thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, hiệu quả

13

Hoạt động thuộc lĩnh vực điều tiết điện lực và thị trường điện lực

IV

DANH MC DỊCH VỤ SNGHIP CÔNG THUỘC LĨNH VỰC Y T

1

Thực hiện đánh giá môi trường lao động; giám sát quan trc môi trường lao đng trong ngành công thương.

2

Tham gia xử lý các tình huống cấp cứu do các yếu tđộc hại, tai nạn nghề nghiệp trong ngành.

3

Lập hồ sơ theo dõi và lưu giữ kết quả vệ sinh môi trường lao động trong ngành để phc vcông tác quản lý.

4

Tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp và tham gia đánh giá tình trng bnh nghề nghiệp trong ngành công thương.

5

Lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, phân loại sức khỏe người lao động, tổ chức thống kê tình hình mắc bệnh nghề nghiệp; tình hình bnh tt trong ngành Công Thương.

6

Nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp và lập danh mục bnh nghề nghiệp đc thù của ngành Công Thương.

7

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng chng dịch bệnh, tai nạn lao động, tai nạn thương tích và các chương trình y tế quốc gia khác.

8

Phối hợp tham gia hoặc tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, tuyên truyền giáo dục sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh môi trường lao động, phòng chng dịch bệnh cho cán bộ y tế trong ngành Công Thương.

9

Khám; điều trị, phục hồi chức năng, bệnh nghề nghiệp và phòng chống dch bnh trong ngành.

10

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mi dâm; dân số kế hoạch hóa gia đình.

 Xem thêm,xin mời vào trang Web:thienphuoc.com hay sieuthihanghiem.com


Gửi bài về cho chúng tôi   Gửi link trang này   In   Lên trên   Trở về
Gởi cảm nhận - bình luận bài này
Tên người bình luận (*)  
Email (nhập hoặc không)  
Tiêu đề bình luận (*)  
Nội dung bình luận (*)    
Mã bảo mật (*)  
 
   
 
Văn bản pháp quy
56/2408  
Sắp xếp
Xem từ đến
Số bài / trang
THÔNG TƯ SỐ 09/2011/TT-BCT VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ (06-05-23 | 13:30)
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ (04-12-22 | 10:09)
LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI (18-11-22 | 13:55)
NGHỊ ĐỊNH 108/CP (09-01-22 | 14:49)
NGHỊ ĐỊNH 143/2020/ND-CP (08-11-21 | 08:55)
THÔNG TƯ HƯỚNG DẨN THỰC HIỆN LUẬT CƯ TRÚ (01-07-21 | 19:41)
NGHỊ ĐỊNH 135 CỦA CP QUY ĐỊNH TUỔI NGHỈ HƯU 2021 (28-04-21 | 14:57)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG NĂM 2021 (03-01-21 | 08:48)
THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (09-10-19 | 09:28)
THÔNG TƯ 96/2015 TT-BTC (07-10-19 | 08:47)
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (03-10-19 | 09:23)
NGHỊ ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (21-08-19 | 15:01)
NGHỊ ĐỊNH 45/ CP VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH (15-08-19 | 09:38)
NGHỊ ĐỊNH 56 CP XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT (07-07-19 | 10:53)
CHÍNH SÁCH MỚI KỂ TỪ 12- 2018 (28-12-18 | 10:29)
NGHỊ ĐỊNH 53/2017 QUY ĐỊNH CÁC LỌI GIẤY TỜ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (11-06-17 | 15:06)
QUYẾT ĐỊNH 573/QD-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (02-05-17 | 09:46)
Vài điểm mới trong Luật BHXH sửa đổi (06-01-16 | 10:18)
NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (08-11-15 | 15:20)
Số: 26/2015/NĐ-CP (20-04-15 | 17:05)
  Trang 1/3: 1, 2, 3  Sau
Thông tin liên hệ
Đào Trường San
Chi Hội trưởng
ĐT: 090 380 9212
san92122003@yahoo.com
64 Trần Hưng Đạo, P7
Q.5, TP. Hồ Chí Minh
 


Hỗ trợ trực tuyến
Tin - Bài mới nhất
THẾ GIỚI CÓ BAO NHIÊU LOẠI RỒNG
(26-02-24 | 10:12)
Hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ
(23-02-24 | 10:13)
CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 2 NĂM 2024
(23-02-24 | 10:13)
BẾN QUÊ NGÀY TẾT
(27-01-24 | 09:13)
VỀ LẠI CAO NGUYÊN-Thơ Đào Trường San
(30-11-23 | 13:45)
NẾU EM VỀ QUẢNG TRỊ-Thơ Đào Trường San
(29-11-23 | 09:43)